Friday, January 14, 2005

تبریک به دکتر حری

دکتر عباس حری استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران از سوی انجمن ترویج علم ایران به عنوان یکی از مروجان علم در کشور مورد تقدیر قرار گرفت. ستون آزاد موفقیت این استاد بزرگ را تبریک گفته و از خداوند توفیق روزافزون ایشان را مسئلت می نماید

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?